Informace pro pacienty: jak volit v nemocnici do krajských zastupitelstev

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do krajských zastupitelstev.

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do krajských zastupitelstev. V těchto volbách mají voliči, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou volit ve volební místnosti podle svého trvalého pobytu, možnost hlasovat na tzv. voličský průkaz. Tento je opravňuje odvolit v kterékoliv volební místnosti na území příslušného kraje, ve kterém má volič hlášen trvalý pobyt.

Proto doporučujeme voličům trvale hlášeným na území Královéhradeckého kraje, kteří již nyní vědí, že budou ve dnech voleb hospitalizováni v našem zdravotnickém zařízení a chtějí se účastnit voleb, aby si předem zažádali o vydání voličského průkazu na příslušném obecním úřadu, kde mají hlášen trvalý pobyt.

Volič si může o voličský průkaz požádat písemnou formou nebo elektronicky v termínu do 30. 9. 2016, případně osobně do 5. 10. 2016. Písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče, elektronické podání pak musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo být zasláno prostřednictvím datové schránky.

Ve dnech voleb pak volič uvědomí zdravotnický personál nemocnice o skutečnosti, že mu byl vydán voličský průkaz a má zájem hlasovat ve volbách.

Hana Voborníková
Úsek komunikace a marketingu
tel. 491 601 612