Výběrové řízení na rezidenční místo na rok 2018 – opakované vyhlášení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod opakovaně vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR výběrové řízení na rezidenční místo lékaře v níže uvedeném oboru specializačního vzdělávání a počtu:

Anesteziologie a intenzivní medicína 1 místo

Termín pro podání přihlášky: od 20. 9. 2018 do 19. 10. 2018

Termín výběrového řízení: Výběrové řízení na uvedené rezidenční místo proběhne v měsíci říjnu až listopadu 2018. Přihlášení uchazeči obdrží pozvánky s přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:
Absolvent/-ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/-ka ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání, který/která byl/byla zařazen/a do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

• přihláška do výběrového řízení (k vyzvednutí na úseku personálního řízení a mezd ON Náchod a.s. nebo ke stažení na webových stránkách ON Náchod a.s. a MZ ČR),

• vyplněný osobní dotazník (k vyzvednutí na úseku personálního řízení a mezd ON Náchod a.s. nebo ke stažení na webových stránkách ON Náchod a.s. a MZ ČR),

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod a.s.,

• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod a.s.

• neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

• neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,

• neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,

• přehled odborné praxe (je součástí osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:
• formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
• vzdělání a kvalifikace,
• odborné znalosti a dovednosti,
• jazykové znalosti,
• osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů:

Komise jmenovaná ON Náchod a.s. provede hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií, provede osobní pohovory s uchazeči a na základě výsledků hodnocení stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti a rozhodne o přidělení místa rezidenta. V případě získání rezidenčního místa v ON Náchod a.s. se vybraný rezident stane zaměstnancem Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Případné informace podá Ing. Veronika Svobodová, úsek personálního řízení a mezd, tel. 720 958 579, e-mail svobodova.veronika@nemocnicenachod.cz.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte poštou na adresu Oblastní nemocnice Náchod a.s., úsek personálního řízení a mezd, Purkyňova 446, 547 01 Náchod, nebo přineste osobně na úsek personálního řízení a mezd ON Náchod a.s. (adresa Palackého 20 – nad Komerční bankou, vchod z atria) nejpozději do 19. 10. 2018, a to v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin.