Výběrové řízení na rezidenční místa na rok 2017 - 2. kolo

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s., Purkyňova 446, 574 01 Náchod vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR 2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa lékařů v níže uvedených oborech a počtech specializačního vzdělávání:

Chirurgie – 1 místo
Psychiatrie – 1 místo

Termín pro podání přihlášky: od 28. 8. 2017 do 20. 9. 2017

Termín výběrového řízení: Výběrová řízení na uvedené obory specializačního vzdělávání proběhnou v měsíci září 2017.

Přihlášení účastníci obdrží pozvánky přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:
Absolvent/-ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/-ka ve specializační přípravě v uvedených oborech specializačního vzdělávání.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:
- přihláška do výběrového řízení (k vyzvednutí na Úseku personálního řízení a mezd ON Náchod, a.s. nebo na webových stránkách ON Náchod, a.s. a MZ ČR),
- osobní dotazník (k vyzvednutí na Úseku personálního řízení a mezd ON Náchod, a.s. nebo na webových stránkách ON Náchod, a.s. a MZ ČR),
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod, a.s.,
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Náchod, a.s.,
- neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti,
- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
- přehled odborné praxe (je součástí Osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:
- formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
- vzdělání a kvalifikace,
- odborné znalosti a dovednosti,
- jazykové znalosti,
- osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů:
ON Náchod, a.s. po splnění hodnotících kritérií stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa. V případě získání rezidenčního místa v ON Náchod, a. s. se vybraný rezident stává zaměstnancem nemocnice.

Případné informace podá Mgr. Renata Boukalová, úsek personálního řízení a mezd, tel.č.: 720 958 579 nebo e-mail: boukalova.renata@nemocnicenachod.cz

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte nebo přineste osobně na Úsek personálního řízení a mezd ON Náchod, a.s., nejpozději do 20. 9. 2017, a to v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod.