Oddělení nukleární medicíny v ON Trutnov prochází částečnou rekonstrukcí kvůli udržení stávajícího provozu

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Tisková zpráva 15.9.2017

V srpnu začaly stavební práce na oddělení nukleární medicíny v areálu ON Trutnov a.s. Týkají se úpravy stávajícího prostoru přípravy radiofarmak, které dlouhodobě neodpovídají současným legislativním požadavkům. Investice za zhruba 3 miliony korun včetně DPH je směrována především do nové vzduchotechniky. Přestože se jedná o prostory, které jsou v dlouhodobém horizontu plánované pro jiné využití, je stávající investice v tuto chvíli nezbytná, protože jinak by hrozilo reálné ukončení provozu výroby radiofarmak v ON Trutnov. Nyní jde tedy o zprovoznění dočasného pracoviště, aby mohla výroba radiofarmak bez problémů i nadále fungovat v souladu s legislativou a nemocnice měla tato léčiva zajištěna. Pokud bude výstavba nových konsolidovaných laboratoří probíhat podle plánu, bude se celé oddělení stěhovat do nově vybudovaných a trvalých prostor v horizontu cca 4 let.

Stávající místnosti pracoviště pro přípravu radiofarmak ve 2.NP oddělení nukleární medicíny jsou z hygienického hlediska dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Již od roku 2014 řešilo vedení nemocnice se SÚKL (oddělení kontroly léčiv Brno) jejich provoz, ve kterém dle dozorového orgánu není v souladu se zákonem vyřešena čistota vzduchu při přípravě daných léčiv. Doposud byla zatím udělována výjimka do doby, než bude navrženo a realizováno nápravné řešení. Přes opakovaná jednání a žádosti o prodloužení výjimky do doby výstavby nových laboratoří nebylo provozovateli vyhověno a bylo požadováno nápravné opatření již v letošním roce. Proto byla zadána studie možných řešení úprav stávajících prostor, které by splňovaly požadovaná kritéria, ale zároveň znamenaly minimální investiční náklady. Projektanti tedy navrhli stavební rozdělení prostor a řešení vzduchotechniky a elektroinstalace tak, aby SÚKL akceptoval toto řešení pro udržení stávajícího provozu. Probíhající rekonstrukce se tedy týká pouze části 2.NP a 3.NP, podkroví, kde má být umístěna klimatizace.

„Zachování provozu výroby radiofarmak je důležité nejen z hlediska zabezpečení těchto léčiv pro potřebu pacientů Oblastní nemocnice Trutnov, ale také z hlediska ekonomického. Stavební úpravy jsou sice dočasné, ale z důvodu zabezpečení zdravotní péče o pacienty pro nejbližší období až do plánované výstavby nového zařízení nezbytné,“ vysvětluje situaci místopředseda Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Ing. Marian Tomášik MBA. Krajskou zakázku vyhrála v květnu firma REVIST s.r.o. s cenou cca 3 050 000 Kč s DPH. Hotovou stavbu má předat letos koncem října, následně poběží měsíční zkušební provoz.

Krajský úřad KHK mezitím letos schválil projekt za zhruba 265 milionů korun, kterým centralizuje všechny provozy laboratoří a transfúzní oddělení ON Trutnov do jedné budovy. Výstavba laboratoří a administrativní budovy bude probíhat na dvě etapy, první řeší přestavbu objektu oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI) a ve druhé dojde k demolici budovy oddělení klinické biochemie (OKB), na jejímž místě vznikne pracoviště konsolidovaných laboratoří. Do této nové budovy pak budou postupně sestěhovány všechny provozy včetně oddělení nukleární medicíny. Objekt OLMI bude zrekonstruován jen částečně a touto přestavbou se vyřeší nahrazení provozu přilehlé budovy OKB, která bude zbourána. Budova G, kde nyní sídlí pracoviště nukleární medicíny, bude následně přebudována na administrativní prostory nemocnice, kde bude nově také ředitelství. To totiž uvolní místo ve třetím patře objektu OLMI, kde bude sídlit oddělení centrálního příjmu. Stavba má dle plánu probíhat od března 2018 do listopadu 2021. „Pro tyto účely vyčlenil Kraj finanční prostředky z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví,“ řekl k financování výstavby Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Kontakt pro komunikaci s médii:

Ing. Magdaléna Doležalová, PR manažerka 

T: +420 607 023 982

E:  dolezalova@zhkhk.cz